Werkwijze

Docenten die lesgeven in een stedelijke omgeving weten dat het docentschap lang niet enkel het overbrengen van de stof behelst. Zo wordt in zekere mate eveneens de rol van opvoeder bekleed. UrbanTQ richt zich daarom niet alleen op het didactische, maar ook op het pedagogische aspect van lesgeven in een stedelijke context. Deze dualiteit is ingebed in de werkwijze van urbanTQ en zien we op meerdere manieren terug.

1. Theorie en praktijk

Door middels grounded theory wetenschap te bedrijven, wordt de (onderwijs)praktijk serieus genomen. De (onderwijs)praktijk wordt ingezet om vanuit de belevingswereld van docenten en studenten praktische handvatten aan te reiken, terwijl theoretisch ingegaan wordt op de mechanismen die hieronder liggen. Met betrekking tot lesgeven in een stedelijke context leren docenten hiermee niet enkel hoe en wat maar wordt met name ingezet op het waarom. Hiermee realiseert urbanTQ duurzame ontwikkeling.

2. Inzoomen en uitzoomen

Kwaliteiten van docenten zijn afhankelijk van de persoonlijke stijl. Het is daarom niet mogelijk (noch gewenst) een bepaald format met handelingen op te leggen als het om effectief lesgeven in een stedelijke context gaat. In plaats daarvan licht urbanTQ individuele kwaliteiten die tot effectief lesgeven leiden graag uit en geeft deze een podium. Hiermee benadrukken wij het idee van individueel vakmanschap. Op teamniveau wordt vervolgens ingegaan op het professioneel kapitaal. Waar kan het team in versterkt worden? Over welke talenten beschikt het team (en kan deze dus uitbuiten)? Hoe zorg je voor kennisdeling binnen het team met de kwaliteiten die het team al in huis heeft?

3. Observeren en waarderen

Wij zijn tegen een afstreeplijst om de kwaliteit van een docent te bepalen. Wat als een docent een bijzondere skill inzet waardoor studenten enthousiast aan de slag gaan, maar deze vaardigheid niet op ‘het lijstje’ staat? Tunnelvisie beperkt het inzicht in persoonlijke talenten van docenten. Het is van belang om de stijl van een docent te ‘vangen’ en handvatten te bieden waarmee deze docent diens effectiviteit kan bevorderen. Geef een man een vis en hij eet een dag; leer hem vissen en hij eet zijn hele leven. Vanuit urbanTQ zetten wij daarom met name in op de mindset van docenten. Maatwerk is hierin een belangrijk begrip, waarin de docent als individuele professional meegenomen wordt in zijn of haar ontwikkeling.

Trajecten en coaching

UrbanTQ focust zich op wat er waar te nemen is op klasniveau. Met deze afbakening van het onderzoeksgebied nodigen wij docenten uit mee te denken over hoe zij effectief onderwijs verzorgen en groepsdynamische uitdagingen aangaan. Het activeren of aansturen van leerlingen of studenten staat hierin centraal.
De trainers van urbanTQ staan hierin niet tegenover, maar naast de docent. Samen met de docent denken zij na over hoe zaken waar de docent tegenaan loopt in kaart kunnen worden gebracht en over oplossingen die binnen de stijl van de docent passen. Ons speerpunt is dat de trainers te allen tijde benaderbaar en toegankelijk zijn. Zij dienen als sparringpartners die gespecialiseerd zijn in het begrijpen en beheersen van het klasniveau. Hoewel ingegaan kan worden op het handelen van de docent, vindt dit plaats binnen de eigen stijl, opdat de docent niet hoeft in te leveren op zijn of haar eigenheid.
UrbanTQ werkt met een conceptueel model (dat voortdurend onder de loep wordt genomen), waarbij rekening is gehouden met de handelingsvrijheid van docenten. De docent als autonome professional behandelen is een belangrijke pijler voor urbanTQ. Juist in een tijd waarin diversiteit zo hoog op de agenda staat, is urbanTQ van mening dat diversiteit in handelen onder docenten eerder wenselijk dan risicovol is. Zo kan urbanTQ niet anders dan maatwerk bieden.

De verkregen kennis wordt, mits een traject teamgericht opgezet is, geanonimiseerd gedeeld met het team. Hierdoor wordt niet enkel de individuele docent, maar ook het team in het geheel wijzer en stijgt de kwaliteit op teamniveau. Door de waarneembare realiteit op het klasniveau centraal te stellen, gaat het minder om wat docenten vinden of voelen, maar meer om wat zij doet en wat daar de effecten van zijn. Op deze manier wordt geïnvesteerd in de professionele identiteit van docenten, wat directe invloeden kan hebben op de cultuur van een docententeam.