Aanbod

UrbanTQ biedt professionalisering op maat. Daarom denken wij graag samen na over de mogelijkheden die het meest passend zijn voor uw organisatie. Om een beeld te geven welke vormen van professionalisering wij aanbieden, zijn onze diensten hieronder uiteengezet.

UrbanTQ verzorgt diverse lezingen en workshops die inhaken op relevante thema’s in de stedelijke onderwijscontext. Voor ons is het belangrijk dat wat wij delen, ook daadwerkelijk landt en een bron van inspiratie vormt voor de dagelijkse praktijk van onderwijsprofessionals. De lezingen en workshops van urbanTQ zijn geschikt voor docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werkzaam zijn in de educatieve sector. In iedere bijeenkomst die wij verzorgen, hebben wij drie doelstellingen voor ogen:

 1. Praktische handvatten bieden zodat de opgedane kennis meteen ingezet kan worden in de onderwijspraktijk.
 2. Afstemming op de doelgroep: Sommige teams zijn meer gebaat bij een interactieve workshop, andere geven de voorkeur aan een lezing. Wij bieden hierin graag maatwerk.
 3. Abstraheren van kennis: hedendaagse onderwijservaringen in een breder theoretisch kader plaatsen.
Lesgeven in een stedelijke context brengt bijzondere uitdagingen met zich mee. Deze stedelijke onderwijscontext is lang niet altijd enkel in een grote(re) stad te vinden. Maar wat maakt zo’n stedelijke onderwijs context dan? En wat maakt lesgeven in de stedelijke context anders dan in een suburbane of rurale context? Welke skills zijn onmisbaar en waar moeten we juist voor waken?

Na deze workshop/lezing

 • kunnen wij stedelijke invloeden op klasniveau herkennen en in kaart brengen
 • weten wij welke uitdagingen kenmerkend zijn voor lesgeven in een stedelijke context
 • hebben wij een aantal best practices gezien die bijdragen aan effectief lesgeven in een stedelijke context
 • hebben wij een begin gemaakt aan het in kaart brengen van skills bij de aanwezigen die bij uitstek werken in het onderwijs in de grote stad
Je bent geboren en getogen in een ‘zorg-familie’. Je moeder was zuster, je vader maatschappelijk werker. Zelf heb je al meer dan tien jaar in de zorg gewerkt op het moment dat je voor de klas gaat staan. Heeft dit effect op de manier waarop je lesgeeft? Wat voor bril heb jij op als je voor de klas staat? Is het opzetten van deze bril effectief voor het lesproces en past jouw handelingsrepetoire wel bij deze bril? Wat gebeurt er in je hoofd voordat je tot handelen komt?

Na deze workshop/lezing

 • zijn wij ons (nog meer) bewust van mentale processen die een rol spelen voordat we handelen
 • zijn wij (nog beter) in staat keuzes te maken die het lesproces ten goede komen, al passen deze niet per se bij wat je onderbuikgevoel zegt.
 • hebben wij via kennisdeling het gemeenschappelijke professionele kapitaal versterkt
Een leerling die voor in de klas zit, is continu bezig om bevestiging te vragen en hardop antwoorden te geven. Eigenlijk vinden wij dit een beetje vervelend vanwege de aandacht die hij opeist, maar aan de andere kant is deze leerling bezig met de les, dus dat moet beloond worden.. of niet? Ergens anders in de klas praten leerlingen/studenten onderling en lijken druk bezig te zijn. Kap je dit af of laat je dit gaan? En wat heeft tot die keuze geleid?

Na van deze workshop/lezing

 • kunnen wij gedrag duiden vanuit verschillende oriëntaties die op klasniveau waar te nemen zijn
 • kunnen wij gedrag dat voortkomt uit de verschillende oriëntaties effectief aansturen
 • hebben wij een kijkje in het brein van onze leerlingen/studenten genomen ten aanzien van het innemen van bepaalde oriëntaties
 • snappen wij (nog beter) welke factoren ertoe leiden dat bepaalde oriëntaties ingenomen worden
‘Straats’ gedrag is voor veel docenten een doorn in het oog. Het gedrag is confronterend voor zowel docent als leerling en leidt vaak af van de gewenste oriëntatie op klasniveau. Hoe ga je om met straatcultureel gedrag? Hoe bied je zo min mogelijk ruimte voor dergelijk gedrag of zorg je dat jongeren deze modus niet in schieten?

Na deze workshop/lezing

 • weten wij wat een straatmodus is en welk gedrag hierbij hoort
 • weten wij wat ervoor zorgt dat leerlingen/studenten in de straatmodus schieten
 • weten wij waarom de aandacht voor een straatmodus op klasniveau vaak buiten proporties is
 • hebben wij een antwoord op hoe leerlingen/studenten in de straatmodus effectief aangestuurd kunnen worden
Het is een bekend fenomeen vanaf het middelbare onderwijs: mobieltjes in de klas. Met de digitalisering van het onderwijs is het bijna onvermijdelijk dat ook het lesmateriaal wordt gedigitaliseerd. Op sommige locaties worden mobieltjes ingezet in de klas, op andere locaties worden mobieltjes op school verboden. Maar wat is het ‘goede’ antwoord? Hoe gaan we om met mobiele telefoons in de klas/school? Wat is de meest verstandige keuze en waarom?

Na deze workshop/lezing

 • weten wij wat er gebeurt in het hoofd van leerlingen/studenten op het moment dat zij in de les blootgesteld worden aan hun mobiele telefoons
 • hebben wij voor ogen waar de mobiele telefoons voornamelijk voor gebruikt worden en wat voor invloed dit heeft op de dynamiek in de klas (of op school).
 • kunnen wij gebruik van mobiele telefoons effectief aansturen op klasniveau
 • hebben wij als team een begin gemaakt aan hoe we smartphones een plek willen op klas- of schoolniveau
Je bent les aan het geven in een klas en opeens verandert de dynamiek. De sfeer slaat om, de interactie tussen studenten verandert en de focus ligt niet meer op de leerstof. Naarmate de les vordert wordt de klas steeds drukker en er vinden zelfs wat akkefietjes plaats. Je vraagt jezelf als docent af wat er is gebeurd… Het ging zo lekker in het eerste kwartier! Je hebt het gevoel dat je de rest van de les achter de feiten aan moest rennen. Uiteraard wil je de volgende les voorkomen dat de groepsdynamiek studenten weer uit de ‘leerstand’ trekt. Wat doen de docenten die dit effectief aan kunnen sturen? Wat gebeurt er op klasniveau, en hoe ‘opeens’ zijn veranderingen in de groepsdynamiek?

Na deze workshop/lezing

 • zijn wij bewust(er) bezig met duiden en begrijpen wat er op klasniveau gebeurt
 • hebben wij voor ogen wat essentieel is voor een gezond leerklimaat
 • kunnen wij de klas effectief aansturen door zowel preventief te handelen als effectieve interventies door te voeren op de momenten dat er ongewenste veranderingen zijn in de groepsdynamiek
 • kunnen wij minder vanuit emotie en meer vanuit ratio handelen op wat er op klasniveau gebeurt
Het ene team is het andere niet. We gebruiken onze unieke vaardigheden als docent om goed onderwijs te bieden en maken dagelijks honderden split-second decisions op klasniveau om dit te realiseren. Vaak nemen we deze beslissingen ‘op gevoel’ of ‘automatisch’ en weten we niet precies hoe anderen soortgelijke situaties aanpakken. Die doen dat namelijk ook ‘op gevoel’. Hoe kunnen we benoemen wat we zelf doen? Wat hebben we nodig om (nog meer) van onze collega’s te leren? Hoe komen we tot kennisdeling op teamniveau?

Na deze workshop/lezing

 • weten we wat reflective practice is, en wat hier de relevantie van is
 • hebben we een begin gemaakt aan het ontwikkelen van de vaardheid om ons eigen handelen onder de loep te leggen
 • is het belang van kennisdeling op teamniveau besproken
Contact
Dit is een selectie van de lezingen & workshops waar urbanTQ het meest voor gevraagd wordt. Mocht u interesse hebben in één van de bovenstaande lezingen, neem dan gerust contact met ons op.
Contact
Een studie(mid)dag is een ideale gelegenheid om te investeren in de skill- en mindset (het urbanTQ) van een team. In een bijeenkomst, vanaf vier uur met maximaal 20 personen, wordt via verschillende werkvormen ingegaan op een thema naar keuze. Naast een plenair gedeelte wordt eveneens interactief samengewerkt aan de oplevering van een product van het team, voor het team. De vorm en inhoud van studie(mid)dagen worden altijd op maat samengesteld. Hierbij kan gedacht worden aan de duur, de balans tussen klassikaal en zelf aan de slag gaan, en de omvang van het product dat opgeleverd wordt. Ons speerpunt hierin, is dat onze bijdrage leidt tot beklijving en duurzaamheid.

Voorbeelden van thema’s voor een studie(mid)dag zijn:

Welke unieke uitdagingen kent de stedelijke context? Hoe handelen effectieve docenten die lesgeven in een stedelijke context? Wat is hun mindset? En op welke manier handelen zij op klasniveau?

Middels lesobservaties, interviews met docenten en leerlingen in een stedelijke onderwijscontext en actuele wetenschappelijke bevindingen, is een begin gemaakt aan wat urbanTQ behelst. Het model is voortdurend in ontwikkeling, waarbij de onderzoekers werken om dit model continu up to date te houden. In deze studie(mid)dag worden de inzichten uit het gehele model gedeeld, en toegepast op de uitdagingen waar de school (of het team) tegenaan loopt. Met name via casusbesprekingen wordt naast kennisdeling vanuit het UrbanTQ-model eveneens aan kennisontwikkeling vanuit het team gedaan.

• Hoe bepaal je welke normatieve gedragsregels worden toegepast? En doe je dit op klasniveau, teamniveau, of misschien zelfs schoolniveau? En welke discretionaire ruimte heb je als docent bij het vormgeven en handhaven van normatieve grenzen?

Bij het opstellen van een gedeeld normatief kader, is het belangrijk dat we gezamenlijk weten waarom we handelen zoals we handelen. Om er op dieper niveau voor te zorgen dat ook leerlingen/studenten de normatieve grenzen accepteren (of zelfs omarmen en uit gaan dragen), is het zaak dat dit eerst op teamniveau plaatsvindt. In deze studie(mid)dag staat een evaluatie en herijking van het normatieve kader centraal.

Contact
Heeft u interesse in een studie(mid)dag ter professionalisering van uw team, neem dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we naar de mogelijkheden kijken, en de wijze waarop het aanbod aansluit op de uitdagingen waar uw team tegenaan loopt.
Contact
Een meer intensieve vorm van professionalisering, vindt plaats via training en coaching. Onderwijsprofessionals worden hierbij intensief begeleid door een toegewezen trainer. Omdat urbanTQ enkel aan zuivere professionalisering doet, wordt de opgedane kennis niet gedeeld met leidinggevenden, en is enkel bedoeld voor de deelnemende professional(s). Er zijn daarnaast verschillende wegen die bewandeld kunnen worden om de training en coaching te realiseren.

Individuele coaching
In de individuele coaching staat de individuele docent centraal. Deze krijgt een trainer toegewezen. Er vindt eerst een klassenbezoek plaats, waarbij de trainer analytisch in kaart brengt wat de docent op klasniveau doet. Na een reflectiegesprek, waarin de bevindingen worden gedeeld en (denk)processen die ten grondslag liggen aan de handelingen op klasniveau in kaart worden gebracht, maakt de trainer een verslag op waarin het urbanTQ van de docent in naar voren komt. Naast bevindingen in de vorm van handelingen, gedragingen en patronen, krijgt de docent praktische tips mee die toegespitst zijn op het klasniveau. Enige tijd na het ontvangen van het verslag, vindt een gesprek plaats waarin de ervaringen van de docent na het ontvangen van het verslag worden besproken.

Collegiale consultatie
In de collegiale consultatie worden docenten in tweetallen aan elkaar gekoppeld, en krijgt het koppel een trainer toegewezen. De trainer begeleidt de docenten om vanuit het urbanTQ model de lessen van elkaar te observeren. Vervolgens vindt een gesprek plaats tussen de twee docenten en de trainer, waarbij gereflecteerd wordt op de les. Het abstraheren van processen die op klasniveau plaatsvinden, staan hierin centraal.

Professional learning communities
Met professional learning communities (PLC) worden meerdere docenten (4-8) uit een team samengenomen, om in te gaan op processen die op klasniveau plaatsvinden en waar het team mee kampt. Aan de hand van lesbezoeken door de toegewezen trainer(s) en momenten waarbij de docenten uit de PLC samen met de trainer samenkomen, worden thema’s besproken waarbij diepgang en de ontwikkeling van professioneel kapitaal centraal komt te staan.

Let op: Professionele leergemeenschappen kunnen enkel gevormd worden met docenten die individuele of duo coaching hebben gehad.

Contact
Mocht u interesse hebben in de training & coaching van uzelf, of van uw docenten, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Neem gerust contact met ons op.
Contact

UrbanTQ biedt twee vormen aan waarop trajecten ter professionalisering gerealiseerd kunnen worden: docentgerichte en klasgerichte trajecten. In beide trajecten bestaat de optie om het team mee te nemen.

Docentgericht traject
De professionalisering van de individuele docent staat centraal in dit traject. Via intensieve coaching wordt de individuele docent bewust gemaakt van zijn of haar handelen en de manier waarop dit handelen tot stand komt als hij of zij voor de klas staat. Het handelen wordt geanalyseerd en er wordt advies gegeven om dit, vanuit de persoonlijke stijl van de docent, nog meer tot bloei te laten komen. Een kernbegrip hierin is de individuele stijl van de docent. Deze wordt gewaardeerd en gerespecteerd, en dient als startpunt om de docent te equiperen met tools die passen bij zijn of haar handelingsrepetoire.

Klasgericht traject
In dit traject staat een specifieke klas centraal. Het duurt vaak niet lang voordat klassen met gemiddeld meer groepsdynamische uitdagingen aan het licht komen. Het klasgerichte traject is een interventie om een klas (in een zo vroeg mogelijk stadium) in de leerstand te krijgen. De trainers van urbanTQ brengen de (groepsdynamische) uitdagingen zijn in deze klas door observaties in de klas, gaan in gesprek met de leerlingen/studenten te spreken en hebben oog voor het handelen van de docenten die lesgeven aan deze klas. Op deze manier wordt een op maat gesneden advies geleverd om de werkdruk voor de docent ten aanzien van deze klas te verlagen, en de leerresultaten (en op langere termijn vaak ook de reputatie) van de klas te verbeteren.

Trajecten worden vaak via afstemming met een team- of onderwijsleider ontwikkeld, waarbij een pakket van individuele coaching en training enerzijds en klassikale bijeenkomsten in de vorm van lezingen of workshops anderzijds wordt opgesteld. Hierbij kan eveneens de impact van het traject op het gehele team afgestemd worden, omdat beide trajecten op hun eigen manier eveneens een bijdrage kunnen leveren aan professionalisering op teamniveau.

Contact
Trajecten worden altijd afgestemd op de wensen en behoeften van een team. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden binnen uw team.
Contact